Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van A5 Sport is het mogelijk dat de informatie die op A5 Sport wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op A5 Sport geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Alle informatie, producten, prijzen en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van A5 Sport, of met de tijdelijke onmogelijkheid om A5 Sport te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van A5 Sport verkregen is. De informatie op A5 Sport wordt continu aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

SCROLL UP